ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة
با قلب بشر، مونس و دمساز حسین است،در خلوت دل محرم و همراز، حسین است. 
قالب وبلاگ
پاك ترین ها  
به لحاظ اهتمام مقصد انسان و نیز خطرهاى كه در سر راه رسیدن به مقصد كمین نموده اند. راهبران آگاه و مطمئن از هر خطر پذیرى بایسته است ، تا كاروان انسان ها را به جایگاه اصلى است كه استقرار در جوار الهى است برساند، الى ربك یومئذ المستقر. (44) قرار گاه همگان در آن روز جوار پروردگار توست . بدون ایمن سازى راه و راهنما رسیدن به این مقصد هیچ گاه ممكن نخواهد بود. به همین جهت خداى سبحان هم راه را شفاف و تبیین و معرفى نموده است و هم راهبران را كه از هر گونه گزند در امان باشند برگزیده و معرفى نموده است . رهبرى جامعه از آن مقدار اهتمام بهره ور است كه خداى سبحان در مورد آن دخالت نموده و شایسته ترین افراد را به این امر پایه اى برگزیده است . آغازین روز زندگى انسان را در این سرا با زندگى رهبرى الهى و مصون از هر خطر شروع نموده است .
با این توضیح علت این كه پیامبران باید معصوم از هر گناه و مصون از هر خطا باشند شفاف مى گردد. زیرا راه بسیار مهم و بدون این دو ویژگى پیمودن آن فراهم نخواهد شد. اگر راهبر خود در معرض لغزش باشد هیچ گاه نخواهد توانست كاروان با این عظمت را به مقصد رساند. به همین جهت سخن از حراست و اسكورت انبیا توسط حراست هاى ویژه است ، تا رساندن پیام وحى به انسان ها از هر خطر مصون . مانند فانه یسلك من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم آن قد ابلغوا رسالات ربهم . (45) پیامبر را از هر جهت حراست مى نماید تا وحى و رسالت الهى سالم به گوش مردم برسد. راهبران دینى باید معصوم از هر گناه و مصون از هر خطا باشند در غیر این صورت اطمینان مردم به آنان فراهم نخواهد شد.
پس از بى نیازى جامعه از رسول آسمانى با تداوم رسالت رسولان آسمانى نیاز به رهبران الهى با همان ویژگى هاى عصمت بایسته مى باشد.
خداى سبحان براى تامین این هدف بعد از رسول الله (ص ) افرادى را به جانشینى حضرت برگزیده است كه افزون بر شایستگى هاى دیگر از ویژگى عصمت بهره مند مى باشند.
عصمت در انبیا و امامان یعنى همان معصوم بودن از هر گناه كوچك و بزرگ در طول عمر خویش و مصون بودن از خطا و نسیان در محدوده رسالت دینى خویش . این افراد كه پاك و مطهر از هر گناه و آلودگى مى باشند به طور مشخص عصمت آنان به تایید خداى سبحان رسیده و افراد آنان نیز مشخص شده اند.
خداى سبحان در قرآن عترت رسول الله (ص ) را كه راهبران جامعه و جانشینان حضرت مى باشند، به عنوان پاك ترین هاى جامعه كه هیچ آلودگى زندگى آنان را تهدید ننموده است معروفى مى نماید، انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهر كم تطهیرا. (46) قرآن سند عصمت عترت رسول الله (ص ) مى باشد. و منظور از عترت حضرت هم حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و على بن ابى طالب دو ریحانه رسول الله (ص ) حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین علیها السلام مى باشند. كه نص روایت این حقیقت پا فشارى دارد. (47) كه حسین از زمره پاك ترین هایى است كه رهبرى جامعه را به عهده گرفته است .
حق محورى  
راهبرى جامعه از نهادهاى اصیل و با اهتمام است كه از نخستین گام انسان بر روى كره خاكى مورد اهتمام دین آسمانى بوده است . رهبرى انبیا در تداوم همین محور در میان جامعه شكل گرفته و خداى سبحان افراد مطمئن از هر جهت در این راستا برگزیده است . اندیشه و رفتار و گفتار آنان از هر خطر كژ ماهگى مصون است .
رسول الله (ص ) براى تداوم این نهاد در میان مسلمانان به دستور وحى اهتمام ویژه بر این محور مى نمودند و موضوع رهبرى پس از خودش را هماره طرح و شرایط و اهتمام آن را گوشزد مى نمودند. رسول الله تعداد افرادى كه بعد از وى در راس مخروط و هرم رهبرى قرار دارند، با نام و نشان معروفى و ویژگى هاى مهم آنان را نیز به گوش همگان رساندند.
از شرایط محورى ویژگى هاى مهم رهبرى حق محورى آنان است كه حضرت به طور فرا گیر آنان را حق محور در اندیشه و رفتار معرفى نمود، تا مردم با اطمینان و آرامش خاطر راه آنان در پیش گیرند. رسول الله در مورد عترت فرمودند: انى سلم لمن سالمهم و حرب لمن حاربهم و محب لمن احبهم و مبغض لمن ابغضهم . (48) آنان كه با عترت در تسالم هستند من نیز با آنان در مسالمت مى باشم و آنان كه با عترت در ستیزند، من نیز با آنان در ستیز خواهم بود. من دوستدار دوستان عترت ، دشمن دشمنان آنان مى باشم .
موضع گیرى عترت در جنگ و صلح و سایر امور اجتماعى همانند موضع گیرى رسول الله (ص ) بر اساس حق است هیچ گونه خطر انحراف در اندیشه و رفتار آنان پدید نمى آید، كه در این صورت حق فراگیر مطلق عنوان نمودن آنان خطا خواهد بود.
موضع گیرى هاى آنان ، محبت و بغض آنان بر اساس حق است چیزى به نا حق محبوب آنان قرار نمى گیرد و یا عداوتى نا حق بر اساس خواهش هاى نفسانى از آن شكل نمى گیرد. بغض و عداوت آنان نسبت به دشمنان حق ، بر اساس حق است محبت آنان نیز به حق و به مظاهر حق است . این گونه تایید مطلق و فرا گیر فقط در مورد عترت رسول الله (ص ) مى تواند شكل گیرد كه از عصمت و مصونیت بهره ور مى باشند.
بر اساس این فضیلت آنان كه به عترت رسول الله (ص )در آویختند و ستیز نمودند در واقع با رسول الله (ص ) ستیز نمودند كه در ایمان آنان مى توان تردید نمود. كه چالشگران اهل بیت بر دو گروه ، آگاه و نا آگاه تقسیم مى شوند. چالشگر نا آگاه از مقام آنان ، حداقل عنوانى كه بر آن منطبق است فسق است . چالشگر آگاه به منزلت آنان به ویژه اگر به حد جنگ و ستیزه باشد. بر اساس این باورهاى مستند به وحى از دایره ایمان بیرون خواهد رفت كه مى توان گفت : مخالفوا العتره فسقه و محار بوهم كفره ، كه در كتاب هاى كلامى این عنوان به چشم مى خورد توضیح بیشتر نیز دارد كه در صورت نیاز به آن كتاب ها مراجعه خواهد شد. (49) و حسین علیه السلام از زمره همین عترت حق محور است .
حسین علیه السلام همتاى قرآن  
ارزشمندترین سند در اندیشه و رفتار قرآن كلام زیباى خداست ، كه از هر خطر مصون مانده و مى ماند. قرآن منبع اندیشه و معارف و حیانى است كه معیار اندیشه و رفتار صحیح در همه عرصه ها مى باشد. تمام اندیشه ها و رفتارها در ارزیابى باید با این محك سنجیده شوند، كه در صورت نا ساز وارى با ان ، اندیشه ، نخواهند بود.
از میان انسان ها نیز انسان هایى نیز همتاى قرآن با ویژگى هاى قرآن تجلى یافته اند، كه همانند قرآن معیار اندیشه و رفتار مى باشند.
انگیزه این انتخاب ، شاید این باشد كه بهانه ها را از دست بهانه جویان بگیرد كه نمى توان تمام شوون زندگى را همساز و هماهنگ با حقیقت وحى ساخت . خداى سبحان از میان انسان ها برخى را به عنوان معیار و الگو بر گزیده است ، كه تمام شوون زندگى را همساز و هماهنگ با حقیقت وحى ساخت . خداى سبحان از میان انسان ها برخى را به عنوان معیار و الگو برگزیده است ، كه تمام شوون زندگى اندیشه و رفتار همگون با وحى است و هیچ گونه كژ راهگى در اندیشه و رفتار آنان وجود ندارد همانند قرآن حق محض در ابعاد انسانى اند.
رسول الله (ص ) عترت خویش را عدل و همتاى قرآن معرفى نمود: انى تارك فیكم الثقلین كتاب الله عزوجل و عترتى . (50) و منظور خود را از عترت نیز شفاف توضیح داد. من العتره ، فقال انا و الحسن و الحسین و الائمه التسعه من ولد الحسین تاسعهم مهدیم . (51) از حضرت سوال نمودند منظور از عترت چه كسانى مى باشند، فرمودند، منظور من و حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین علیه السلام كه نهمین آنان مهدى آنان است مى باشد. كه حسین علیه السلام همتاى قرآن است .
برترین بهشتیان  
گر چه نوع فضایل سبطین حسن و حسین مشترك است و در كتاب امام حسن علیه السلام لگوى زندگى بسیارى از این عنوان تحقیق شده است ، لیكن دریغ است كه این فضیلت هاى برجسته كه آنان را مهتر و برترین همگان معرفى مى نمایند در كتاب مربوط به امام همام نیاید.
بهشتیان همه پاك و همه در سن جوانى هستند. همان گونه كه افراد آلوده به بهشت راه ندارند، درهاى بهشت به رخ پیران نیز گشوده نخواهد شد.
بهشت منزلگاه پاكان الهى است ، و بهشتان در جوار حق مى آرمند، الى ربك یومئذ المستقر. (52) و تا انسان پاك و مطهر نگردد به جوار حق و بهشت برین راه نمى یابد.
تا انسان اندك آلودگى دارد به وادى پاكان راهش نمى دهند. انسان باید در تلاش كند خود را به رفتارهاى الاینده آلوده نكند و اگر در دامن وى اندكى آلودگى فراهم شد، باید فورا با اب زلال توبه شستشو دهد. و اگر نداد از راه دیگر مانند شفاعت و... و اگر نشد با عذاب و احیانا سوزاندن آلودگى پاك مى شود. در حال جان دادن ، در شب اول قبر، در عالم برزخ در عالم قیامت ، اگر تمام این مراحل طى شد و هنوز آلودگى باقى باشد، در جهنم كه از مظاهر و نعمت هاى الهى است ، شستشو داده مى شود، و آلودگى ها پاك و زدوده مى گردد، تا به بهشت راه پیدا مى كند.
از این بخش نتیجه فراهم است كه بهشت جاى پاكان است . و نیز بر اساس ‍ رهنمودهاى وحیانى چون بهشت مكانى است كه انواع تلذذ و كامیابى ها به بهترین شیوه در آنجا فراهم است و چون بهترین مرحله لذت جویى و كامیابى دوران جوانى است ، بهشتیان همه جوان خواهند بود و در آنجا كسى نه پیر وارد مى شود و نه در بهشت فرسودگى و پیرى راه پیدا مى كند. دلیل هاى این ادعا در جاى دیگر آورده شده و تكرار نمى گردد. (53)
بر این اساس بهشتیان همه جوانند. و حسین همانند برادرش حسن سید و سالار و برتر و مهتر جوآنان بهشت است یعنى سید و سالار همه بهشتیان است ، كه الحسن و الحسین سید اشباب اهل الجنه . (54)
از روایات متواترى است كه از رسول الله (ص ) درباره این دو مهتر صادر شده است .
ریحانه الرسول(ص )
رسول الله (ص ) با این كه همسران متعدد داشتند و فرزندان متعدد نیز خداى سبحان به ایشان هدیه فرمود، لیكن تنها همسرى كه در دامن ان فرزند (غیر از ماریه قبطه ) به دامن آورد خدیجه كبرى بود. و از میان فرزندان حضرت تنها كسى كه نسل رسول الله (ص ) از وى تداوم یافت ، فاطمه زهرا علیها السلام مى باشد.
فرزندان فاطمه ثمره میوه زندگى رسول الله (ص ) مى باشند و به لحاظ ویژگى هاى ممتاز آنان عنوان ها گوناگون درباره آنان به كار رفته است .
از دو فرزند زهرا (حسن و حسین ) با عنوان گل هاى خوشبوى رسول الله (ص ) یاد شده است و چون بنیاد فرزندان زهرا ملكوتى و از سراى بهشت است ، زیرا آنان عصاره میوه هاى بهشتى اند كه به این سرا راه یافته اند؛ بوى بهشت از آنان هماره متصاعد مى باشد. در این باره حدیث فراوان نقل شده است كه : هما ریحانتاى من الدنیا یعنى الحسن و الحسین (55) و نیز در روایت آمده رسول الله (ص ) هر گاه مشتاق بوى بهشت مى شد این دو ریحانه را مى بویید. كه اینان گلهاى باغ مصطفى در دنیا و آخرت مى باشند. گل هاى خوشبویى كه دنیا و بهشت رضوان با بوى آنان عطر اگین است .
حسین علیه السلام وارث رسول الله (ص )  
هر دین الهى كه همانند اب زلال و شفاف و بدون هیچ گونه آلودگى به بشر ارزانى مى شود. بعد از این كه دین در دسترس بشر قرار گرفت در خطر آلوده شدن به انواع انحراف ها دارد. بر همین اساس نخله ها یعنى مرام هاى ساخته اوهام بشرى ، همواره در كنار مله هاى یعنى دین هاى آسمانى قرار دارد. عنوان ملل و نحل خاستگاهش همین است كه ملل دین هاى آسمانى ، نحل مرام ها و ساخته هاى اوهام بشرى .
بر این اساس نحله ها همواره دین ها را تهدید مى نمایند و اگر دینى به خواهد جاودانه بماند باید از خطر تحریف مصون و از شر نحله ها در امان باشد.
اساس ادیان دیگر آسمانى را متاسفانه نحله ها واژگون معرفى نموده اند.
دین اسلام تنها دینى است كه از خطر تحریف و نیز از شر نحله ها در امان مانده است . گر چه نحله هاى فراوان و رنگارنگ نیز در جامعه اسلامى پدیدار شده اند، لیكن توان آنها در ان حد نبوده است ، كه اساس دین را در معرض خطر قرار دهند. بلكه دین اصیل و زلال و شفاف همواره در دسترس ‍ همگان قرار دارد كه حق زلال و شفاف از باطل تیره و تاریك تفكیك شده است ، قد تبین الرشد من الغى . (56)
نقش اصلى در مصونیت دین رسول الله (ص ) از خطر تحریف عترت است . عترت رسول الله (ص ) در تداوم دین زلال رسول الله (ص ) نقش اول را ایفا نموده است . كه اگر عترت نبود نحله ها چه بسا دین رسول الله (ص ) نیز همانند سایر دین ها دست خوش تحریف مى ساختند.
در میان عترت افزون بر امیر المومنین علیه السلام حسن و حسین نقش ‍ محورى و برجسته ایفا نموده اند و همان گونه كه در نوشتار امام مجتبى توضیح داده شده صلح حسن مجتبى با نهضت امام حسین علیه السلام همانند دو لبه یك قیچى هستند كه ریشه هاى درخت خبیثه حزب عثمانیه و بنى امیه را خشكاندند. در این میان نقش حسین از همگان برجسته تر است . اگر همان گونه كه در بخش زمینه ها همین نوشتار آمده است سیاست هاى حزب عثانیه و جریان هاى اجتماعى كه بنى امیه به حركت آورده بودند چالشگرى بر علیه دین بود. اگر نبود نهضت حسینى كه پرده نفاق از چهره آنان افكند و چهره پنهان آنان را آشكار سازد و آنان را رسواى همه جهان اسلام نماید، خطر تحریف اساس دین را تهدید مى نمود.
بر این اساس نقش حسین در تداوم دین رسول الله (ص ) نقش محورى است . نهضت حسین دین رسول الله (ص ) جاویدان و پایدار ساخت . از این رو مى توان به مضمون فرمایش رسول الله (ص ) بهتر آشنا شد كه فرمود: حسین منى و انا من حسین (57). حسین از من و من از حسینم این فرمایش ‍ كه كتاب هاى روایى شیعه و سنى را مزین ساخته است نقش محورى نهضت حسینى را شفاف مى سازد كه حسین از رسول الله است .
روشن است كه حسین فرزند رسول الله (ص ) است . اما این كه رسول الله (ص ) و پایدارى دین حضرت از بركت نهضت حسینى است كه حسین باعث پایدارى دین خدا شد. حسین باعث تداوم یافتن دین زلال محمدى شد.
جامعه همانند اقیانوس است كه انسان ها بر ان شناورند. اقیانوس حركت طوفان ها در اقیانوس باعث خیزش امواج مهیب است كه شنا گران را تهدید مى سازد. در جامعه نیز فرهنگ ها و اندیشه هاى متضاد باعث خیزش ‍ طوفان ها و امواج سهمگین مى شود.
براى رسیدن به ساحل اقیانوس ، چه بسا فن شنا شخص را كفایت نكند، نیاز به كشتى و اب نورد مطمئن است كه در درون ان قرار گرفته با اطمینان و آرامش به ساحل برسد.
در جامعه نیز یك اندیشه كه اندیشه زلال وحیانى است اندیشه آرامش و مطمئن است . اندیشه هاى چالشگر حق كه اگر كاربرد اندیشه درباره آنان گزاف نباشد كه هست . همانند امواج سهمگین طوفان زا هستند كه انسان ها را تهدید مى نمایند. انسان در خطر سر گردانى در اقیانوس و در خطر گرداب ها نیاز به مشعل هدایت و وسیله اى همانند كشتى و اب نورد مطمئن دارد. گمراهى ها در زندگى انسان فرجام نیك وى را تهدید مى نمایند. رهنمونى كه انسان را از این سر گردانى ها راهیابى مى كند و از این گرداب ها نجات مى دهد اندیشه و رفتار عترت رسول الله (ص ) است .
مثل اهل بیتى كمثل سفیه نوح من ركبها نجى و من تخلف عنها غرق . (58)
رهنمون هدایت و كشتى نجات در اموج خروشان باطل ، حسین است كه : ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاه . (59)
آنان كه حسین را امام برگزیدند خطر امواج آنان را تهدید نخواهد كرد زیرا كه روش حسین پیام هاى نهضت حسین در سخت ترین و پیچیده ترین امواج راهگشاى آنان خواهد بود.
زینت عرش ، زینت بهشت  
ان سرا نمود هستى ها و بودهاى این سر است و هر موجودى به هر مقدار در این سرا موزون و زیبا باشد در آن سرا نیز تجلى همین زیبایى هاست . چون زیبایى انسان به ارزش هاى انسانى الهى وى است ، كه آن انسانى زیبا و وارسته است كه از ایمان و عقیده و رفتار شایسته بهره ور باشد. كه زیبا به ایمان است كه خداى سبحان ایمان را محبوب و زینت انسان هاى مومن قرار داده است : و لكن الله حبب الیكم الایمان و زینه فى قلوبكم . (60)
هر انسان به مقدار ایمانش در ان سرا زیبایى و نور دارد. هنگامى ایمان و باورها مراتب داشت زیبایى ها نیز مراحل خواهد داشت . و چون ایمان اهل بیت برترین ایمان است ، زیبایى آنان نیز برترین و زیباترین زیبایى ها خواهد بود. به همین جهت عترت رسول الله (ص ) به ویژه حسن و حسین از ان مقدار زیبایى بهره ورند، كه خداى سبحان به ان افتخار مى كند و عرش خدا و نیز بهشت خدا با زیبایى ها و جلوه هاى حسن و حسین ازین بندى مى شود. ان الله عزوجل تزین بهما جنته ، یزین الله بهما عرشه . (61) خداى سبحان بهشت خود را و نیز عرش خود را با زیبایى حسن و حسین ازین بندى مى نماید. عرش خدا كه زیباترین است و بهشت خدا كه جلوه جمال خداست ، زیباتر به زینب حسن و حسین جلوه گر مى شود.
خامس آل عبا  
در مدت كوتاه زندگى پر بار رسول الله (ص ) زمینه هاى فراوان در جهت معرفى فضایل اهل بیت فراهم آمد. رسول الله (ص ) از هر فرصت مناسبى در جهت معرفى ال الله بهره مى برد.
حضرت وارد حجره ام سلمه از همسران خود مى شود و از وى مى خواهد كه كساو عباى یمانى كه در نزد وى بوده به نزد حضرت آورد، وى عبادى یمانى را به نزد حضرت مى اورند. حضرت از امیر المومنین ، فاطمه و حسن مى خواهد در زیر عبادى یمانى قرار گیرند. پنجمین نفرى كه اجازه مى یابد زیر عبادى یمانى قرار گیرد حسین مى باشد.
آنگاه همسر رسول الله (ص ) ام سلمه نیز از حضرت اجازه مى خواهد تا وارد جمع شود، كه حضرت ضمن دعا در حق وى ، همسرش را از شركت در جمع یاران منع مى كند. زیرا این یك موقعیت ویژه است و غرض از ان بیان یك ویژگى بزرگ اهل بیت است كه دیگران همران آنان نمى باشند.
بعد از این كه همگى در زیر عبا قرار گرفتند حضرت مى فرماید: هولاء اهل بیتى . اینان همان كسانى هستند كه خداى سبحان وعده داده دامن آنان را از هر آلودگى پاك گرداند. كه این تطهیر سند عصمت آنان مى باشد.
و چون حسین علیه السلام پنجمین فردى بوده است كه در زیر عبا قرار مى گیرد، حضرت به عنوان خامس ال عبا لقب مى گیرد: و هو خامس ‍ اهل الكساء (62)
سید الشهدا  
شهدا یعنى كسانى كه در راه پایدارى دین خدا كشته شده اند، به لحاظ شایستگى والایى كه دارند از مقام عرشى و شامخ بهره مند هستند. شهدا از زمره افرادى هستند كه در قیامت دیگران را نیز شفاعت مى نمایند.
البته مراتب شهدا یكسان نیست . زیرا كه شایستگى ها و نیز ارزش فداكارى آنان یكسان نیست . شایستگى افراد به لحاظ خلوص نیست و پاكى باطن با هم متفاوت مى باشد، همان گونه كه فداكارى ها و ایثار آنان نیز هیچ گاه هم تراز نخواهد بود. چه بسا ایثار گرى كه ارزش ان با هیچ چیز برابر ننماید، كه در مورد ایثار على بن ابى طالب علیه السلام در جنگ خندق رسول الله (ص ) این گونه ارزش ان ضربت را تبیین نمود كه ، لضربه على یوم الخندق خیر من عباده الثقلین . (63) زیرا در ان شرایط حساس كه خطر دشمن اساس اسلام را تهدید مى نمود ان ضریب چنین خطر بزرگى را دفع نمود.
در مورد شهدا نیز برترین شهدا، شهدا اهل بیت هستند كه ایثار و فداكارى آنان از همه برجسته تر و تاثیر گذار شهادت آنان از همه بیشتر است . كه امیر المومنین در شفاف ساختن برترى شهدا اهل مى فرماید:
آنان كه در راه خدا حتى از مهاجرین و انصار به شهادت مى رسند هر كدام صاحب فضیلت هستند، لیكن هنگامى كه از ما كسى شهید مى شود (حمزه ) سید الشهدا لقب مى گیرد. رسول الله (ص ) به لحاظ ویژگى وى در نماز وى هفتاد الله اكبر مى گوید: ان قوما استشهدو افى سبیل الله من المهاجرین و الانصار و لكل فضل حتى اذا استشهد شهید نا قیل سید الشهداء و خصه رسول الله (ص ) بسبعین تكبیره . (64) این برترى شهید اهل بیت است .
در مورد فداكارى و شهادت حمزه عمو و برادر رضاعى رسول الله كه از هیبت ان مشركان قریش مى لرزیدند، ان گونه ستایش شد. هنگامى كه حمزه به طرز فجیع به شهادت رسید و بعد از شهادت به طرز فجیع مثله (65) شد. به ایشان لقب سید الشهدا برگزیدند: عن رسول الله (ص )حمزه سید الشهداء(66) سید الشهدا عند الله یوم القیمه حمزه بن عبد المطلب . (67) شهدا اهل بیت یا سایر شهدا این تفاوت را دارند كه آنان سید و سالار شهیدان مى باشند.
و حتى در قطعه هاى بدن حمزه سید الشهدا خداى سبحان ان گونه ویژگى و حرمت قرار داد كه اگر جذب بدن كسى بشوند آتش ان بدن را نسوزاند. كه هنده جگر خوار مادر معاویه كه كینه و عداوت رسول الله (ص ) و یارانش ‍ در سینه وى موج مى زد، از فرط كینه توزى دستور داد بدن حمزه را مثله كردند و دستور داد سینه وى را شكافتند و جگر وى را بیرون آوردند و هنگامى كه خواست جگر حمزه را بخورد جگر تبدیل به ماده سفت و محكم شد كه نتوانست ان را ببلعد! كه روایت دارد اگر مى خورد آتش بدن وى را نمى سوزاند، لو دخل بطنها لم تدخل النار. (68)
و اینك این لقب برازنده سید و سالار شهیدان ابا عبد الله الحسین علیه السلام مى باشد. كه بعد از حمزه این عنوان به فرزند و جگر گوشه رسول الله (ص ) اختصاص یافته است ، كه مقام شامخ و والاى حسین و ارزش برتر فداكارى حسین را كه دین رسول الله (ص ) را پایدار ساخت مى رساند. هیچ خونى ثار الله نام نگرفت بجز خون حسین ، هیچ شهیدى سید الشهدا عنوان نگرفت به جز حسین .
روایات فراوانى این لقب را در مورد سالار شهیدان حسین علیه السلام به كار برده است . (69) كه امام صادق علیه السلام فرمود: بر حسین جفا روا مدارید وى را زیارت كنید كه سید الشهدا و سید شباب اهل الجنه است . زوروا الحسین علیه السلام و لا تجفوه فانه سید شباب اهل الجنه . (70) كه شهدا از تبار اهل بیت برترین شهدا مى باشند و از میان شهدا اهل بیت همانند حمزه و حسین بر سایرین نیز برترى دارند. اما انه سید الشهداء من الاولین و الاخرین . (71)
ذوالقربى  
بى تردید قرآن و عترت در معرفى ذوالقربى گام اساسى برداشته و اهتمام ویژه به ان نموده اند. انگیزه اصلى در معرفى ذوالقربى تثبیت و تداوم رهبرى الهى مى باشد.
به لحاظ اهمیت موضوع رهبرى جامعه و به لحاظ این كه رهبرى جامعه امرى است كه دخالت وحى را خواهان است تا رهبران آگاه و پاك از میان انسان ها برگزیده شوند و جامعه بشرى را از راه هاى پر پیچ خم عبور داده به مقصد رهنمون باشند. گزینش این افراد از جانب خداى سبحان شكل مى گیرد. زیرا به ویژگى این گونه افراد مانند آگاهى به غیب و عصمت ، كس ‍ دیگرى آگاهى ندارد.
خداى سبحان نیز انتخاب رهبرى را به شیوه تحقق داده ، یكى به صورت رسالت دیگرى به شكل امامت . اگر روزى پیام كامل شده و جامعه از وجود پیامبر بى نیاز مى شود، لیكن هیچ گاه از وجود رهبرى الهى نمى تواند احساس بى نیاز نماید. تكمیل پیام جامعه را بى نیاز نمى سازد. زیرا رساندن پیام و اجرا و شكل گیرى ان نیاز به تداوم رهبرى با همان ویژگى هاى پیامبرى دارد. به همین جهت رهبرى بعد از پیامبر به شكل امامت تداوم مى یابد. و تفاوت میان پیامبر و امام نیز در این جهت كه امام دیگر نیازى نیست همانند پیامبر دستور وحیانى جدید دریافت نماید.
زیرا كه این مرحله در حد نیاز بشر به توسط پیامبران به كمال رسیده است .
اما سایر ویژگى هاى پیامبر را همانند آگاهى از غیب و نیز تقوا و طهارت در حد عصمت و... امام نیز همگون پیامبر است . و همان نقش پیامبر را در میان انسان ها به دوش دارد.
با توجه به این نكته مهم اینك حكمت این كه تا این مقدار قرآن و رسول الله (ص ) تلاش دارند كه موقعیت ذوالقربى را تثبیت كنند شفاف مى گردد. زیرا ذوالقربى كه قرآن و رسول الله (ص ) تلاش بر تثبیت آنان دارند همان جانشینان رسول الله (ص ) و همان ادامه دهندگان رسالت حضرت بعد از رحلت وى مى باشند. ذوالقربى یعنى صاحبان خویشاوندى با رسول الله (ص ). لیكن همان گونه كه عترت مصادیق ان را روشن نموده است منظور هر شخصى كه نسبت قرابت با رسول الله (ص ) مى باشند. یعنى على و فاطمه و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین علیه السلام . هنگامى كه قرآن در تثبیت موقعیت ذوالقربى ان مقدار اهتمام دارد، كه پاداش رسالت عظیم رسول الله (ص ) را مودت و روى كرد مردم به سوى ذوالقربى مطرح مى سازد، قل لا اسئلكم علیه اجرا الا الموده فى القرببى . (72) رسول الله (ص ) نیز تلاش مى نماید كه منظور از ذوالقربى را بر مردم معرفى نماید. كه این افراد چه كسانى هستند كه مودت به آنها پاداش رسالت قرار گرفته است : قالوا یا رسول الله (ص ) من هولاء الذین امرنا الله مودتهم قال على و فاطمه و لدهما (73) آنان كه محبت به آنان پاداش ‍ رسالت قرار گرفته مردم دستور داده شده به ان مودت داشته باشند على فاطمه و فرزندان این دو است .
این ویژگى مخصوص اهل بیت و ال رسول الله (ص ) است دیگران در ان همراه نیستند: خصوصیه للال دون غیرهم . (74)
و عترت رسول الله (ص ) نیز در همین راستا بر این امر اهتمام مى ورزد كه امام صادق علیه السلام مى فرماید ایه اختصاص به ما اهل بیت دارد دیگران در مقام و شاءن ذوالقربى همراه نیستند: انما نزلت فینا خاصه اهل البیت فى على و فاطمه و الحسن و الحسین و اصحاب الكساء (75) و حتى امام سجاد علیه السلام نیز در معرفى ذوالقربى به فرد شامى فرمود منظور از ذوالقربى ما هستیم . (76)
به خاطر همین جهت كه آیه در صدد استقرار نهاد رهبرى بعد از رسول الله - صلى الله علیه وآله - است و رسول الله - صلى الله علیه وآله - نیز كمال اهتمام را در معرفى ذوالقربى نمود و شفاف و آشكار به همگان رساند كه منظور از ذوالقربى چه كسانى هستند و منظور از مودت هم توجه و روى كرد مردم به رهبرى آنان مى باشد، این امر چالشگران حق را خوشایند نیامد و بلافاصله بعد از شفاف سازى افراد ذوالقربى منافقین كوردل زبان اتهام گشودند و به حضرت اتهام متوجه ساختند كه بعد از خودش خاندان خویش را بر مردم مسلط مى سازد؛ فقال المنافقون ما حمل رسول الله - صلى الله علیه وآله - على ترك ما عرفنا علیه الا لیحثنا على موده قرابته من بعده ان هو الا شى افتراه فى مجلسه فهذا بهتان عظیم . (77) زیرا آنچه خطر براى منافقین مى باشد رهبرى اهل بیت است كه این گونه آنان را به وحشت افكنده و درون كینه توز خویش را نتوانستند پنهان سازند و این گونه خود را رسوا ساختند.
از این نكته علت این كه حزب عثمانیه و بنى امیه در تلاش بودند خود را به عنوان ذوالقربى جا بزنند روشن مى شود. معاویه آن گونه تهاجم تبلیغى نمود كه بنى امیه را نزدیك ترین خویشاوندان رسول الله - صلى الله علیه وآله - معرفى نمود كه مردم در شام خویشامندانى نزدیك تر از بنى امیه در مورد رسول الله - صلى الله علیه وآله - نمى شناختند. (78)
حزب عثمانیه با تهاجم تبلیغى و فرهنگ سازى بر این پندار شوم بود كه بنى امیه به عنوان خویشان و اهل بیت رسول الله - صلى الله علیه وآله - معرفى نماید تا آنگاه تصدى امر رهبرى جامعه به عنوان جانشینان رسول الله - صلى الله علیه وآله - بر آنان آسان گردد! زهى خیال باطل !
از اینجا علت پافشارى عترت رسول الله - صلى الله علیه وآله - در معرفى ذوالقربى كه همان اهل بیت رسول الله همان دوازده امام معصوم و فاطمه زهرا علیهم السلام منظور است ، روشن مى شود كه این مقدار تلاش در جهت مقابله با فرهنگ سازى هاى دشمن به خصوص حزب عثمانیه است كه چهره پنهان آنان را آشكار مى سازند. و آنان را رسواتر از هر رسوا مى نمایند. كه ذوالقربى على و اولاد على مى باشند نه فرزندان بوسفیان . كه اگر حزب عثمانیه فرصت حاصل مى نمود فرزندان بوسفیان را به عنوان ذوالقربى در جامعه اسلامى مطرح مى ساخت ، كه تدبیر و پایدارى اهل بیت علیهم السلام این فرصت را از آنان گرفت .
امام حسین علیه السلام الگوى زندگى و لكم فى اسوه  
اندیشه و رفتار تمام امامان در ابعاد گوناگون اسوه و الگوى دیگران مى باشد. همگان باید تلاش كنند همانند امامان سبز و بالنده بیاندیشند و همانند آنان سترگ و مقاوم و پاك و بدون از هر آلایندگى زندگى نمایند.
لیكن در برهه هاى زندگى امامان شاخص هاى بس درخشنده به چشم مى خورد كه آن برجستگى هاى بیش از سایر ویژگى هاى آنان خودنمایى مى نماید. و باید بیش از سایر محورها مورد توجه قرار گیرد.
در زندگى پربار حسین بن على آزاد اندیشى و سترگى و ظلم ستیزى برجستگى است كه دنیاى بشر هیچ گاه نمى تواند از آن غفلت نماید. در سیره زندگى و رفتار اجتماعى امام همام دو پیام رسا به همه انسان هاى پدیدار است . یك پیام به آنان كه حتى دین باور نیستند، لیكن كرامت انسانى خویش را ارج مى نهند و سلطه پذیر نمى خواهند باشند. آزاد اندیش و رادمرد هستند. پیام حسین علیه السلام به اینان این گونه رسا و شفاف است كه اگر دین باور نیستید. آزاد مرد باشید: ان لم یكن لكم دین و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا الحرارا فى دنیا كم . (79) و كمترین پیام حماسه حسینى به اینان هیهات منا الذله است . انسان كریم نمى پسندد گرد ذلت بر دامنش ‍ بنشیند.
و اما به انسان هاى دین باور پیامى بس عمیق و در عین حال شفاف و رسا بیان نموده و این حقیقت را به دین باوران آموخت كه با جان خود باید از دین خود حراست نمایند.
همان اندیشه سبزى كه در گفتار امیر المؤمنین علیه السلام آشكار شده است اگر خطر آبرو و سلامت و جان شما را تهدید نمود مال خویش را سپر آن خطر قرار دهید. اما اگر خطر دین شما را تهدید نمود جان خود را سپر دین خود قرار دهید تا دینتان را حراست نمایید. اذا حضرت بلیه فاجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت نازله فاجعلوا انفسكم دون دینكم . (80) این حقیقت را امامان در اندیشه و رفتار پایدار ساختند. زندگى خونین آنان بهترین گواه این مدعى است .
لیكن آنچه حسین علیه السلام را از سایرین در این راستا ممتاز مى سازد، این است زندگى با پایان سرخ حسین علیه السلام با سایر امامان تفاوت دارد شرایطى كه بر حسین فراهم شد بسیار توان فرساست . و ایثار و فداكارى به اوج رسیده است .
در ستیز با ستمگران طاغى حسین رفتارى اسوه به یادگار نهاد و خود نیز به همین رفتار اشاره دارد كه هنگام رویارویى با سپاه حزب عثمانیه مى فرماید: و لكم فى اسوه (81). من الگوى شما هستم . گرچه تمام شؤ ون ، اندیشه و رفتار امام اسوه و الگوى دیگران است ؛ لیكن با توجه به فضاى سخن كه در هنگام رویارویى با دشمن و در فرصت حماسه آفرینى این سخن از امام عنوان شده است ، نظر مبارك امام بیشتر به همان جنبه ظلم ستیزى و ایثار و فداكارى امام است . امام به همگان مى آموزد چگونه آزاد مرد زندگى كنند و چگونه سترگ و مقاوم از دین خود حتى با جان خود حراست نمایند. حسین اینگونه اندیشه سبز و رفتار سترگ از خود یادگار مى نهد، كه این از فضایل برتر سالار شهیدان است .
بخش سوم : امام حسین (ع ) و جریان هاى اجتماعى 
امام حسین علیه السلام پیش از امامت  
در موضع گیرى هاى اجتماعى امامان در زمان هاى گوناگون تفاوت آشكار مشاهده مى شود. به لحاظ این كه امامان از جهت روحیه و سجایاى اختلافى در این جهت یكسان مى باشند، این تفاوت موضع گیرى ها بازگشت به تفاوت جریان هاى اجتماعى دارد.
این پندار باطل است كه خاستگاه این تفاوت ها بازگشت به روحیات امامان داشته باشد. مثلا امام حسن علیه السلام فردى صلح طلب بوده است كه با بنى امیه مصالحه نموده است ! اما امام حسین علیه السلام فردى ستیزه جو بوده است كه در برابر آنان قد بر افراشته است ! این باور صحیح از اوصاف و گ امامان نمى تواند باشد. زیرا جنگ و صلح با بنى امیه باز گشت به تفاوت ظرفیت ها و شرایط هر زمان دارد. در حقیقت در رابطه با حزب عثمانیه جنگ و صلح دو تاكتیك و دو استراتژى به حساب مى آیند هیچ كدام نمى تواند هدف قرار گیرد.
مسالمت هدف دین  
از دیدگاه دینى مى توان گفت كه مسالمت هدف زندگى است . یعنى دین براى جامعه یك زندگى توام با صلح و صفا و بدور از هر نوع خشونت و اعمال زور فراهم مى سازد. دین جامعه را به دو قسم عمده تقسیم مى نماید، دین باور كه با وى باید كمال رافت و مهربانى برخورد شود:
بالمومنین روف رحیم (82) و اما اخ لك فى الدین . (83) و بى دین ، نسبت به كسى كه دین باور نیست (یعنى دین اسلام را نپذیرفته است ) زندگى بر اساس مشتركات حقوق انسانى است كه : نظیر لك فى الخلق (84) تنظیم مى گردد.
رهنمون دین این است كه اگر طرف چالشگر، به صلح نظر افكند و تمایل نشان داد و اغوش صلح گشود، از ان استقبال نما، و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. (85)
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
لینک های مفید
نظر سنجی
آیا از وبلاگ ما راضی هستین؟


صفحات جانبی
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
:: خرید آنلاین شارژ موبایل :://Ashoora.ir|Ashoora-Logo Begins
تماس با مادر این وبلاگ
در كل اینترنت

Code Center

:: خرید آنلاین شارژ موبایل ::

Code Center

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic